העמותה הישראלית להארכת חיים – תקנון

ISRLA-REGISTRATION

אנגלית

תקנון העמותה

שם העמותה:

העמותה הישראלית להארכת חיים

Israeli Longevity Alliance

(להלן "העמותה")

מטרות העמותה:

המטרה העיקרית של העמותה היא לפעול לקידום אריכות החיים הבריאים לכלל האוכלוסיה, באמצעות מחקר מדעי, פיתוח טכנולוגי, טיפול רפואי והיגייני,  כמו גם פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית. בכלל זה, העמותה מדגישה ומקדמת את המאבק לעיכובו והקלתו של תהליך ההזדקנות הניווני כגורם העיקרי הפוגע באריכות ובאיכות החיים.

לשם כך,  תקדם העמותה את הפעילויות הבאות:

1. שיתוף פעולה בין גופים ציבוריים, מכוני מחקר וגופים אחרים, ארציים ובינלאומיים, הפועלים למען אריכות חיים בריאים.

  1. תמיכה בתכנון ארוך טווח של השלכות העלייה בתוחלת החיים בישראל ודיון ציבורי רחב בהשלכות אלה.
  2. עידוד הקמתם, פיתוחם, ניהולם ואחזקתם של מסגרות מתאימות, שירותים ותכניות פעולה לחקר ולטיפול בתהליך ההזדקנות הניווני ולמען אריכות חיים בריאים. בכלל זה:

(א) עידוד הענקת מלגות, פרסים ומענקי מחקר בתחום המלחמה בתהליך ההזדקנות הניווני ולמען אריכות חיים בריאים, ובפרט בתחומים של רפואה רגנרטיבית, ננו-רפואה, ביו-גרונטולוגיה ורפואה מונעת ואורח חיים אופטימאלי והיגייני לכל הגילים, ובמיוחד לגיל המתקדם.

(ב) קידום פרויקטים מחקריים המקדמים את מטרות העמותה במסגרת העמותה  ומטעמה.

(ג) תמיכה בארגוני מחקר, פיתוח ויישום אקדמיים וציבוריים, שיעסקו ביצירת ובחינת טיפולים בתהליך ההזדקנות הניווני,  כמו גם במחלות כרוניות הנגזרות ממנו – למען אריכות חיים בריאים.

(4) פעולות להרחבת ההסברה ולהעמקת המודעות הציבורית למאבק בתהליך ההזדקנות הניווני ולמען אריכות חיים בריאים והפיתוחים המדעיים בתחום, כאשר פעולות אלה מכוונות הן לפרט והן לכלל, הן לקהילה המקצועית והן לציבור הרחב. בכלל זה:

(א) הוצאתם לאור של פרסומים, כולל פרסומים בתקשורת מקצועית והמונית וברשתות מקצועיות וחברתיות, עריכתם של כנסים, פסטיבלים, ימי וערבי עיון וקריאה, סדנאות מחקר ועיון, בתחומי מדע, טכנולוגיה, חברה, תרבות, אמנות, ספרות ותחומים נוספים המקדמים את מטרות העמותה.

(ב) איסוף מידע מדעי עדכני ומוסמך מדעית אודות אורח החיים ההיגייני האופטימאלי לגיל המבוגר, שיתוף המידע באופן פתוח ודיון חופשי בממצאים עם הקהילה הטיפולית והציבור הרחב.

(ג) פעילות למען יצירת מסגרות ותוכניות לימוד אקדמיות, עיוניות ותרבותיות בנושא המאבק בתהליך ההזדקנות הניווני ולמען אריכות חיים בריאים על היבטיהם המחקריים והיישומיים.

(ד) עידוד לימודים אקדמיים ועיוניים במסגרות הקיימות הקשורים להארכת חיים בריאים, ובפרט בתחומים של ביו-גרונטולוגיה; גריאטריה; ביוטכנולוגיה; טכנולוגיה רפואית; עבודה סוציאלית; תכנון פיננסי; מדע, טכנולוגיה, וחברה; ולימודים בתחומים אחרים הקשורים לאריכות חיים.

(ה) רישות וחיבור של אנשים המתעניינים, החוקרים והפעילים בתחום העיכוב של תהליך ההזדקנות הניווני ולמען השגת אריכות חיים בריאים. בכלל זה, מעורבות בדיונים, קבלת החלטות שיתופיות ושיתופי פעולה שונים באמצעים מקוונים שונים, לרבות דיונים, קבלת החלטות ושיתופי פעולה מקוונים בתוך העמותה.

(5) תמיכה בחקיקה ומדיניות מחקר מדעי, פיתוח טכנולוגי, בריאות הציבור והסברה שנועדו לשם צמצום נזקי ההזדקנות ולמען הארכת החיים.

(6) באופן כללי, העמותה תדגל בעקרון שמירה על חיי אדם כערך אוניברסאלי, מוחלט ובלתי מותנה, תוך שמירה על ערכי החופש, זכויות האדם, פיתוח מוסרי של יכולות אנושיות, שלום, צדק ושוויון, חינוך הומניטארי ומדעי, ושגשוג כלכלי, חברתי וסביבתי – שכן ערכים אלו נמצאים בהתאמה מובהקת לאריכות חיים בריאים. 

סימן א': חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה).

מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

הבקשה להתקבל כחבר העמותה תוגש לוועד העמותה בכתב, לרבות אפשרות הרשמה בטופס אלקטרוני, בין אם מדובר במועמדים שהם תושבי ישראל או תושבי חו"ל.

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים ואת דרך גבייתם.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת –

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, בין אם הוא תושב ישראל או תושב חו"ל, יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני הרשומים בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו ופרטיו האחרים הרשומים בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הבקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הבקורת.

8. מנין

(א) המניין החוקי באסיפה הכללית יהיה כל מספר שהוא של חברי העמותה הנוכחים במקום האסיפה, לרבות אמצעים אלקטרוניים הנקובים בהזמנה לאסיפה, בזמן הנקוב בהזמנה לאסיפה.

(ב) אפשר לקיים אסיפה כללית בדרך אלקטרונית ובלבד שנשמרים המאפיינים של אסיפה פיזית דהיינו – כל המשתתפים יכולים לשמוע ולראות זה את זה בו זמנית ולקיים דיון בנושאים שעל סדר היום.

(ג) ניתן לקיים הצבעות באמצעות מערכות הצבעה אלקטרוניות ובלבד שהתנאים בסעיף 8(ב) לעיל מתקיימים.

9. יושב ראש ומזכיר

אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

12. מספר החברים

מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

13. תקופת הכהונה

(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

14. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד

(א) הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

(ב) תתאפשר השתתפות בישיבות הועד ובהצבעותיו באמצעים אלקטרוניים, כגון טלה-קונפרנס, וידיאו-צ'אט, מערכות הצבעה אלקטרוניות וכד'. המשתתפים והמצביעים באמצעים אלקטרוניים בזמן הנקוב לכך על ידי הועד – יחשבו כמשתתפים לכל דבר של ישיבות הועד והצבעותיו.

16. החלטות הועד וסמכויותיו

(א) החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

(ב) הועד ינהל את עניני העמותה, לרבות החלטות על ביצוע פרויקטים ופעילויות לשם קידום מטרות העמותה, גיוס תרומות ומשאבים, שכירת שירותים, אנשים ומתקנים הנחוצים לביצוע הפרויקטים ופעילויות העמותה.

(ג) הועד יהיה רשאי להקים ועדות משנה, קבוצות עבודה, ומועצות לעניינים מקצועיים, כגון עניינים מדעיים, חינוכיים, תרבותיים ועניינים אחרים שיקבע, ולהגדיר את סמכויותיהן. ועדות המשנה, קבוצות העבודה והמועצות יפעלו רק במסגרת סמכויותיהן ובעניינן שקבע הועד. הועד יהיה רשאי, בכל עת, לבטל את מינויה של ועדת משנה, קבוצת עבודה או מועצה, לשנות את הרכב חבריה ולקבוע הוראות אחרות בקשר לפעילותיה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדות המשנה, קבוצות העבודה והמועצות רשאיות לקבוע את נוהלי עבודתן ודרכי פעולתן למימוש סמכויותיהן בכפוף להחלטות הועד.

(ד) הועד יהיה רשאי לקבוע תפקידים מיוחדים לחבריו וחברי העמותה לשם ביצוע פעילויות וקידום מטרות העמותה.

17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ו/או עובדיה, לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הבקורת

19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת.

סימן ה': סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם

(א)  העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

(ב) העמותה תשתף פעולת עם גופים ציבוריים, מכוני מחקר וגופים אחרים, ארציים ובינלאומיים, הפועלים למען מטרות דומות, ותהיה רשאית ליצור עם גופים כאלו שותפויות הדדיות, להסתנף אליהם ו/או ולייצג אותם לפי הסכמה הדדית ובכפוף לחוק הישראלי והבינלאומי.

בכלל זה, העמותה תהיה חלק אינטגרלי של האיגוד הבינלאומי לאריכות החיים.

International Longevity Alliance (ILA)

הזיקה לאיגוד זה משתקפת בשם העמותה באנגלית – Israeli Longevity Alliance

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולקו בין חבריה.

סימן ז' שונות

22. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

 

2 thoughts on “העמותה הישראלית להארכת חיים – תקנון”

השאר תגובה