הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת למלחמה במחלת הזקנה

הכנסת השמונה-עשרה

 

 

הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת

למלחמה במחלת הזקנה

 

דברי הסבר

 

הזקנה היא שורש רוב המחלות הכרוניות הפוקדות את העולם המפותח בכלל ואת ישראל בפרט.

הזקנה היא מחלה לפי כל הגדרה של מחלה – באם זאת הגדרה מטבולית, נוזולוגית או אפידמיולוגית. הזקנה היא המחלה הגורמת לשיעור המוגבלות והתמותה הגבוה ביותר, ויש להתייחס אליה בהתאם.

שיעור התמותה בישראל עומד על כ-0.52%. מתוך שיעור זה למעלה מ-90% מתים כתוצאה ממחלת הזקנה ונגזרותיה. במילים אחרות, בכל שנה מתים כ-40,000 ישראלים מזקנה, פי 2 ממספר כל חללי מערכות ישראל לדורותיהם, פי 2 ממספר כל הרוגי תאונות הדרכים לדורותיהם.

לפי דו"ח בנק ישראל שפורסם במרץ 2012, ההוצאה הלאומית – הציבורית והפרטית – לטיפול באוכלוסיית הקשישים בישראל (כ-10% מכלל האוכלוסיה) מגיעה לכ-9.9 מיליארד ש"ח בשנה, שהם כ-1.2% מסך כל התוצר הלאומי.

המחקר הרפואי בישראל ובשאר המדינות המפותחות מתרכז בסימפטומים של מחלת הזקנה ולא במניעתה. למרות חשיבותם המיידית, אמצעים פליאטיביים כמו טיפול סיעודי לא יפתרו את בעיית הנטל הכלכלי או את הסבל האנושי הכרוכים במחלת הזקנה, אלא רק יקלו עליהם וידחו אותם במעט.

באם הזקנה, דהיינו ההפרה הדרגתית של האיזון המטבולי, היא מחלה המצריכה טיפול, העלייה בתוחלת החיים הבריאים בעולם המפותח היא המזור לה. מגמות העלייה בתוחלת החיים הבריאים, בנוסף לממצאי מחקר בסיסי בנושא, מצביעים על האפשרות המעשית של טיפול במחלת הזקנה ובמחלות הכרוניות הנגזרות ממנה. ניתן להגביר ולזרז תהליך חיובי זה לטווח ארוך על ידי השקעה מבוקרת במחקר בסיסי ויישומי, וכן בפיתוח טכנולוגי, תעשייתי וסביבתי המכוון לטיפול במחלת הזקנה. צעדים אלה יצמצמו את נטל מחלת הזקנה על המשק הישראלי, את סבל המזדקנים ואת שכול יקיריהם.

אי לכך ובהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכן על פי העיקרון היהודי "אין דוחים נפש מפני נפש", יש להכריז על הזקנה כמחלה, ומכאן להקים ועדה מייעצת ומתאמת למלחמה במחלת הזקנה.

 

פרק א': פרשנות

1. הגדרות

"השר" – ראש הממשלה

"הועדה" – הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה

"מחלת הזקנה" – הצטברות נזק והפרת האיזון המטבולי הגורמים לעליית המוגבלות התפקודית, לסבל ולתמותה בגיל המתקדם

"מלחמה במחלת הזקנה" – מחקר, פיתוח, טיפול וחינוך לשם הקטנת נזקים הנגרמים במהלך ההזדקנות

פרק ב': הועדה הלאומית המייעצת

סימן א': הקמת הועדה ותפקידיה

2. הקמת הועדה

מוקמת בזה הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה.

3. הועדה כתאגיד

הועדה היא תאגיד.

4. הועדה כגוף מבוקר

הועדה תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב.)

5. תפקידי הועדה

(א) הועדה תקבע מדיניות מחקר, פיתוח והסברה בתחום המלחמה במחלת הזקנה כדי שזו תהווה בסיס לפעילותה ולפעילות הממשלה בנושא; גיבשה הועדה מדיניות באחד הנושאים שבתחום תפקידיה, יביאה ראש הועדה לאישור הממשלה אם ביקשה זאת הועדה.

(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א') יכללו תפקידי הועדה גם את אלה:

(1) לגבש מדיניות ולפעול לקידום שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה, מכוני המחקר הארציים והבינלאומיים וגופים אחרים הפועלים בתחום המלחמה במחלת הזקנה;

(2) לתכנן תכנון ארוך טווח של השלכות העלייה בתוחלת החיים בישראל;

(3) לפעול להקמתם, לפיתוחם, לניהולם ולהחזקתם של מסגרות מתאימות, שירותים ותכניות פעולה לחקר ולטיפול במחלת הזקנה בשיתוף עם המשרדים הנוגעים בדבר.

בכלל זה:

להעניק מלגות ומענקי מחקר בתחום המלחמה במחלת הזקנה, ובפרט בתחומים של רפואה רגנרטיבית, ננו-רפואה, ביו-גרונטולוגיה ואורח חיים אופטימלי והיגייני לגיל המתקדם;

לעודד השקעות בחברות ביוטכנולוגיה וטכנולוגיה רפואית, ובארגוני מחקר, פיתוח ויישום אקדמיים וציבוריים, שיעסקו בטיפול במחלת הזקנה ובמחלות כרוניות הנגזרות ממנה;

(4) לפעול להרחבת ההסברה ולהעמקת המודעות הציבורית למחלת הזקנה ולפיתוחים המדעיים בתחום.

בכלל זה:

לעודד איסוף מידע מדעי עדכני ומוסמך מדעית אודות אורח החיים ההיגייני האופטימלי לגיל המבוגר ולספק הסברה בנושא לקהילה הטיפולית ולציבור הרחב;

לפעול ליצירת מסגרות ותוכניות לימוד אקדמיות ועיוניות בנושא המלחמה במחלת הזקנה על היבטיה המחקריים והישומיים;

 (5) לסייע לשירותים הממלכתיים ולשירותי הרשויות המקומיות בייעוץ ובהכוונה בנוגע לטיפול בקשישים בישראל.

סימן ב': מועצת הועדה

6. מועצת הועדה

(א) לועדה תהיה מועצה ובה עשרים ושניים חברים שימנה השר באישור הממשלה; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

(ב) המועצה תהיה מורכבת מאלה:

(1) נציג אחד מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: ראש הממשלה, שר הפנים, שר הבריאות, שר האוצר, שר החינוך, השר לאזרחים ותיקים ושר המדע והטכנולוגיה;

(2) נציג אחד של כל אחד מאלה: המועצה להשכלה גבוהה; ההסתדרות הרפואית בישראל; המועצה הלאומית למחקר ופיתוח; המדען הראשי.

(3) מומחה אחד בכל אחד מהתחומים האלה: ביו-גרונטולוגיה; גריאטריה, ביוטכנולוגיה; טכנולוגיה רפואית; עבודה סוציאלית; תכנון פיננסי; ומדע, טכנולוגיה וחברה, שימונו על ידי השר בהמלצת ראשי מוסדות אקדמיים רלוונטיים בישראל.

(4) ארבעה נציגי ציבור הפעילים בתחום המלחמה במחלת הזקנה שיקבע השר ובהמלצת שאר חברי המועצה מבין נציגי המשרדים, המוסדות הציבוריים והאקדמיה.

(ג) לבקשת השר רשאית המועצה להזמין נושא תפקיד נוסף לדיוניה כמשתתף קבע.

(ד) המועצה רשאית להזמין נושא תפקיד נוסף לדיוניה כמשתתף קבע בהמלצת תת-ועדה בהרכב של לפחות שלושה חברי המועצה הכוללים נציגי משרדי הממשלה, המוסדות הציבוריים והאקדמיה.

7. יושב-ראש וסגן יושב-ראש

יושב ראש הועדה יבחר מבין כלל חברי המועצה על ידי כל חברי המועצה ובאישור השר;

ממלא-מקום וסגן יושב-ראש הועדה יבחר על ידי כלל חברי המועצה מבין המומחים חברי המועצה ובאישור השר.

8. תקופת כהונה

תקופת כהונתם של חברי המועצה שמונו בהתאם לסעיף 6 תהיה שלוש שנים; חבר מועצה שתקופת כהונתו תמה ניתן למנותו מחדש. חבר מועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד מינוי חבר אחר במקומו, או עד מינויו מחדש, לפי העניין.

9. העברת חבר מכהונתו

השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו אם הוא:

(1) הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

(2) אינו מסוגל מטעמי בריאות למלא את תפקידיו;

(3) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה.

10. חילופי חברים

חדל חבר מועצה לכהן בתפקיד שבשלו מונה חבר מועצה או שלא נתקיימו בו עוד התנאים שבשלהם מונה וכן אם התפטר מהמועצה, הועבר מכהונתו או נפטר, יתמנה במקומו חבר אחר באותה דרך בה נתמנה אותו חבר מועצה.

11. תפקידי המועצה

תפקידי המועצה יהיו:

(1) להתוות את קווי הפעולה של הועדה;

(2) להנחות את המנהלה במילוי תפקידיה ולפקח על פעולותיה;

(3) לדון בהצעת התקציב השנתי כאמור בסעיף 18, בדין-וחשבון השנתי ובכל עניין אחר הנוגע לפעילותה של הועדה.

12. מינוי תת-ועדה

המועצה רשאית למנות מבין חבריה, לנושא שבתחום תפקידיה, תת-ועדה קבועה או תת-ועדה לעניין מסוים, למנות לה יושב ראש ולאצול לה מסמכויותיה, כפי שתקבע; אולם המועצה לא תאצול לתת-ועדה שמינתה כאמור את הסמכויות הבאות:

(1) הסמכות להתוות את קווי הפעולה של הועדה הראשית לפי סעיף11(1);

(2) הסמכות לדון ולהכניס שינויים בהצעת התקציב לפי סעיף 11(3) רישה.

12א. תוקף

החלטה של המועצה או של תת-ועדה מתת-ועדותיה לא תיפסל מחמת זה בלבד שבזמן קבלתה היה מקומו של חבר המועצה או חבר התת-ועדה פנוי מכל סיבה שהיא.

13. סדרי דיון

(א) השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי כינוס המועצה ותת-ועדותיה וניהול ישיבותיהן, סדרי ההצבעה, סמכויות יושב-ראש המועצה או יושב-ראש תת-ועדה, והחזר הוצאות שנגרמו לחברי המועצה ולחברי המנהלה שאינם עובדי הועדה או עובדי מדינה עקב השתתפותם בישיבות המועצה, תת-הועדות או המנהלה.

(ב) המועצה ותת-ועדותיה יקבעו את סדרי עבודתם אם לא נקבעו בתקנות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) המועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה לפחות.

סימן ג': מנהל הועדה, המנהלה ותפקידיה

14. מנהל הועדה, כהונתו וסמכויותיו

(א) השר, בהתייעצות עם המועצה, ובאישור הממשלה, ימנה מנהל לועדה. השר בהתייעצות עם המועצה רשאי למנות סגן למנהל הועדה.

(א1) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, רשאי לשוב ולמנותו בתום כל תקופת כהונה, לתקופת כהונה נוספת.

(א2) כהונת המנהל תפקע באחת מאלה:

(1) התפטר בהודעה בכתב שהגיש לשר באמצעות המועצה;

(2) השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, קבע כי נבצר מהמנהל, דרך קבע, למלא את תפקידו;

(3) השר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור הממשלה, החליט להעבירו מכהונתו מטעמים שיפורטו.

(א3) בכפוף להוראות חוק זה ולהחלטות המועצה והמנהלה יהיו למנהל כל הסמכויות הדרושות לניהול הועדה ובכלל זה לייצגה ולחתום על הסכמים בשמה, למעט הסמכות לחתום על הסכמים בינלאומיים.

(א4) המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה לעובד מעובדי הועדה וליפות את כוחו לחתום על כל מסמך בשם הועדה.

(ב) עניני הועדה ינוהלו בידי המנהלה, שתהא מורכבת ממנהל הועדה, סגנו – אם נתמנה כאמור, ועשרה חברים שימונו מבין עובדי משרדו של כל אחד מאלה: השר, שר האוצר, שר הבריאות, שר החינוך, שר המדע והטכנולוגיה, השר לאזרחים ותיקים ושר הפנים, וכן נציג ציבור אחד ושני נציגי אקדמיה שימנה השר בהתייעצות עם המועצה מבין חברי המועצה שאינם עובדי מדינה.

(ג) מספר חברי המנהלה לא יעלה על שנים עשר.

15. תפקיד המנהלה

תפקידי המנהלה הם:

(1) לפעול לביצוע תפקידי הועדה בהתאם להנחיות המועצה;

(2) להכין את התקציב השנתי של הועדה ולהגישו למועצה;

(3) להגיש למועצה דין-וחשבון שנתי על פעולות הועדה וכל דין-וחשבון

אחר שתדרוש המועצה על פעולות הועדה;

(4) לפרסם סיכום שנתי על פעולות הועדה;

(5) להעביר לשר לפי דרישתו דין-וחשבון או מידע על עניין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה של המנהלה.

(6) למנות את עובדי הועדה ולקבוע את תפקידיהם וסמכויותיהם, כאמור בסעיף 17.

16. סמכויות המנהלה

המנהלה מוסמכת לבצע בשם הועדה כל פעולה הדרושה למילוי תפקידי הועדה על פי חוק זה, למעט פעולות שיוחדו בחוק זה למועצה.

17. עובדי הועדה

(א) השר יקבע בהתייעצות עם שר האוצר את התקן לעובדי הועדה.

(ב) דין קבלתם של עובדים לועדה ומינויים יהיה כדין זה של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו בתקנות.

(ג) שכרם ותנאי עבודתם של עובדי הועדה, לרבות המנהל וסגנו, יהיו כתנאי עבודתם של עובדי המדינה ובתיאומים שתקבע המנהלה באישור השר.

סימן ד': תקציב וכספים

18. תקציב

(א) המנהלה תכין, לתאריך שקבעה המועצה, תקציב שנתי לועדה ותגיש אותו למועצה. בנסיבות מיוחדות רשאית המנהלה להגיש הצעת תקציב לתקופה קצרה משנה וכן הצעת תקציב נוסף.

(ב) המועצה תדון בהצעת התקציב ותעביר אותה לשר בשינויים שייראו לה.

(ג) תקציב הועדה טעון אישור השר.

19. מימון

תקציב הועדה ימומן מאוצר המדינה וממענקים ותרומות שתקבל הועדה.

סימן ה': פעילות משרדי הממשלה והפיקוח על הועדה

20. פעילות משרדי הממשלה

משרדי הממשלה יפעלו בשיתוף עם הועדה בעניינים שבתחומה של הועדה. תקנות שיתקין השר בעניינים שמתפקידי הועדה יהיו בהתייעצות עם השר הממונה על ביצוע חוק זה.

21. פיקוח

(א) הועדה תעביר מדי שנה לשר דין-וחשבון על פעולותיה; וכן תפרסם הועדת סיכום שנתי של פעולותיה.

 (ב) הועדה תעביר בכל עת לשר לפי דרישתו, דין וחשבון וכן מידע שוטף או חד-פעמי על כל עניין שהוא בגדר תפקידיה וסמכויותיה.

סימן ו': הוראות שונות

22. קיום סמכויות

קיומם של המועצה, תת-ועדותיה או המנהלה ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או שהיה פגם במינויו.

23. דין הועדה כדין המדינה

דין הועדה כדין המדינה לעניין:

(1) תשלום מסים, מס בולים, אגרות, ארנונות, היטלים ותשלומי חובה אחרים;

(2) חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה), התשי"ב-1952;

(3) סעד בדרך צו מניעה.

24. דין מנהל הועדה, סגן מנהל הועדה ועובדיה

(א) דין מנהל הועדה, סגן מנהל הועדה ועובדי הועדה (להלן – עובדי הועדה) לעניין חיקוקים אלה כדין עובדי המדינה:

(1) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969;

(2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959;

(3) חוק שירות הציבור (מתקנות), התש"ם-1980;

(4) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969;

(5) פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971;

(6) פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

(ב) חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 (להלן – חוק המשמעת) יחול על עובדי הועדה כאילו היו עובדי המדינה; לעניין זה בחוק המשמעת יבוא ראש הממשלה במקומו של השר בכל מקום שמדובר בחוק האמור בשר ומנהל הועדה יבוא במקום המנהל הכללי בכל מקום שמדובר בו בחוק האמור.

25. שמירת סמכויות

הוראות חוק זה אינן באות לגרוע מסמכות שניתנה על-פי כל דין.

26. ביצוע ותקנות

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

27. תחילה

תחילתו של חוק זה בתום ששה חדשים מיום פרסומו.

סימן ז': תיקונים לחוקים אחרים

לפקודת בריאות העם: הוספת חלק ז'

אחרי חלק ה', "הוראות בענין המלחמה במלריה", יבוא חלק ז', "הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה", ובסעיף זה יכתב:

"1. הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה תספק הוראות שוטפות ועדכניות לקהילה הטיפולית ולציבור הקשישים לגבי האמצעים הזמינים כדי להקטין את נזקי ההזדקנות וכדי להאריך את תוחלת החיים הבריאים והפעילים לאוכלוסייה הקשישה, וזאת בהתאם לחוק הקמת הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה.

2. הועדה הלאומית המייעצת למלחמה במחלת הזקנה תפעל לקידום מחקר, פיתוח, טיפול וחינוך להקטנת נזקים הנגרמים על ידי מחלת הזקנה ומחלות כרוניות הנלוות והנגזרות ממנה, כגון מחלות הסרטן, הלב והסוכרת, וכל מחלה מטבולית נוספת התלויה בגיל."

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998: תיקון פרק א': עקרונות יסוד. 2

אחרי המשפט "חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות" יבוא "הנגרמת מכל סיבה שהיא, כולל הזדקנות."

דהיינו, בסעיף זה יכתב:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות הנגרמת מכל סיבה שהיא, כולל הזדקנות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994: תיקון "סעיף 3. הזכות לשירותי בריאות, ד"

אחרי "שירותי הבריאות" יבוא "ושירותים למען הארכת חיים פעילים."

דהיינו, בסעיף זה יכתב:

"ד. שירותי הבריאות ושירותים למען הארכת חיים פעילים הכלולים בסל שירותי הבריאות ינתנו בישראל, לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13."

לחוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח, 1998: תיקון לסעיף 1.א.

אחרי "1.א. חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי" יבוא "מחלה, תשישות או תאונה."

דהיינו, בסעיף זה ייכתב:

"1.א. חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, מחלה, תשישות או תאונה, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו."

בברכה,

עודד כרמלי

[email protected]

ד"ר איליה סטמבלר

[email protected]

 

 

 

2 thoughts on “הצעת חוק הקמת ועדה לאומית מייעצת למלחמה במחלת הזקנה”

 1. עודד ואיליה,
  אתם נראים לי אנשים אינטלגנטים עם מטרה נעלה.
  בשביל לקדם נושאים פורצי דרך אני חושב שצריך הרבה טאקט ותזמון מתאים, במיוחד אם אתם רוצים לקדם אותם בתוך מסגרת ממשלתית.
  האם לדעתכם זהו הזמן הנכון ביותר להעלות בקשה למועצה ש"תקדם את ריפוי מחלת הזקנה" במסגרת המדינה? הרי אחת הבעיות הקשות של הממשלה הנוכחית, והסיבה שהיא סופגת הכי הרבה ביקורת – היא כי הם לא מצליחים לקיים את האנשים שכן חיים בארץ היום, ולחלק את המשאבים ביניהם בצורה נכונה. אתם מציעים להם להקים גוף רשמי שמטרו לבטל 90% מהתמותה בארץ, מה שאומר תחרות גדולה יותר על משאבים במדינה שהגדילה את החוב שלה, בנוסף לזה – סביר להניח שהפוליטיקאי הממוצע יבין הארכת חיים אינטואיטיבית כנטל על המדינה, כי מבחינתו זה אומר צמיחה ב"נטל הזקנים": אנשים שצריך לממן להם פנסיה ולא עובדים. האם אתם לא חושבים שלשר תהיה רתיעה אוטומטית מטענתכם אם ככה הוא מבין אותה?

  אני חושב שבשביל לקדם את המטרות שלכם חשוב שתסבירו לממשלה (או לכל אדם אחר שאתם רוצים לעבוד איתו) מה זה יתן להם לקדם את השינוי, תסבירו שההארכת חיים שאתם מדברים עליה, היא לא מהסוג שהכרנו עד עכשיו – שמעלה את האבטלה – אלא שריפוי אמיתי של זקנה יאמר הגדלת שוק העבודה ואולי ביטול ה"פנסיה" כמושג. תסבירו לשרים שברובם מבוגרים איך המחקר שלכם יעזור לטפל בדמנסיה והאלצהיימר שמפחידים אותם אישית, למה זה יהיה טוב לנו כחברה וכלכלה, ולמה זה יגרום להם כממשלה להיראות טוב וכאילו הם מתכננים לעתיד – שהם בכלל מסכימים להקים ועדה כמו שלכם (כי בסוף היום לפוליטיקאים אכפת רק מלהראות כאילו הם עושים משהו). ביום שתתקשרו עם פוליטיקאים באותה שפה, אולי תצליחו לשכנע אנשים שם בצדקת רעיונכם. כיום, אני חייב להגיד שאתם נשמעים גם לי כקבוצת רדיקליסטים תלושים ומנותקים עם רעיון יפה, ואני נכון לעכשיו לא הייתי תומך בכם.
  בהצלחה

 2. מצטער, אני תומך ברעיון וקידום נושא הסינגולריות ואני מצרף חברים לתחום, אך בזה אני לא יכול לתמוך, לא מעוניין בהתערבות המדינה לא מעוניין בעוד וועדות מייעצות שמסדרות עוד עבודה לפוליטיקאים, כיום העולם מתקדם לכיוון של כמה שפחות התערבות של המדינה בחיי הפרט ועוד כמה שפחות סידור עבודה לפוליטיקאים, עדיף שתתעסקו בחינוך וקידום המטרות על ידי מפגש בין בני אדם מאשר לתת עוד כוח בידי פוליטיקאים במיוחד בתחום כזה שמעורב בו הרבה כסף, אל תסריחו את הנושא עם פוליטיקה כי במצב כזה אני מרים את הידיים.

השאר תגובה