ארכיון הקטגוריה: הארכת חיים – ביורפואה

קידום רווחת הקשישים והמחקר הרפואי-טכנולוגי למענם כחלק של אג'נדת הבחירות

logo-ISOAD

שלום רב

הננו פונים אליך בשם האיגוד הבינלאומי לחקר ההזדקנות ומחלות הזקנה

International Society on Aging and Disease – ISOAD

http://isoad.org

האיגוד מקדם חקר הזדקנות ומחלות הזקנה במטרה לשפר את התוחלת החיים הבריאה של אוכלוסיית הקשישים. בין השאר, אנחנו פונים לארגונים חברתיים-פוליטיים במטרה לקדם תחום זה. . מסמך העמדה של הארגון, שפורסם לאחרונה, מצביע על הצורך החיוני לתמוך בתחום, לא רק לרווחת הקשישים אלא כצורך קיומי כלכלי והישרדותי של החברה כולה.

 ראה המאמר

The Critical Need to Promote Research of Aging, A&D, 6, 2015

באנגלית

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2014.1210

ובעברית

the-need-to-promote-aging-research-hebrew

באופן ספציפי, בציפיה לבחירות הקרבות בישראל, אנחנו מבקשים להעלות את נושא שיפור מצבה ובריאותה של אוכלוסיית הקשישים בישראל ובפרט קידום המחקר והפיתוח הרלוונטיים, כחלק מדיוני ומצעי הבחירות לכנסת של 2015.

קידום המחקר והפיתוח להארכת חיים בריאים גם עשוי לתרום לקידום מרכיבים אחרים של הפיתוח האנושי, כגון איכות החיים, החוזק הכלכלי, חינוך ושלום.

ראה המאמר

The Pursuit of Longevity – The Bringer of Peace to the Middle East, CAS, 6, 2014

http://www.eurekaselect.com/122295/article

דרכי התמיכה שאנחנו מצדדים בהן כוללות הגדלת המימון, תמריצים ותמיכה ממסדית למחקר ופיתוח שנועדו באופן ספציפי לעיכובו והקלתו של תהליך ההזדקנות הניווני ולהארכת תוחלת החיים הבריאה לכלל האוכלוסיה.

מגמות העלייה בתוחלת החיים הבריאים, בנוסף לממצאי מחקר בסיסי ויישומי אודות תהליך ההזדקנות, מצביעים על האפשרות המעשית של התערבות בתהליך ההזדקנות ובמחלות הכרוניות הנגזרות ממנו, וכתוצאה מכך על האפשרות של הארכת חיים בריאים לאוכלוסיה המבוגרת.

ראה למשל המאמר

Stop Aging Disease! ICAD 2014, A&D, 6, 2015

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2015.0115

בהינתן תמיכה מספקת, מחקר ופיתוח אלה עשויים להאריך את תוחלת החיים הבריאים לאוכלוסיה המבוגרת, להגביר את תקופת תעסוקתם ותרומתם לפיתוח החברה הישראלית, ולהעצים את תחושת ההנאה, היעוד, השוויון והערך בחייהם.

בפרט, אנו מבקשים לתמוך בהמשכה והרחבתה של תוכנית מענקי המחקר ל"מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי" שהוקמה על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ב-2014, על כל מרכיביה הכוללים טכנולוגיות, מדעי החיים והרפואה, ומדעי החברה וההתנהגות, ובפרט מדעי החיים והרפואה החיוניים לעלייה בתוחלת החיים הבריאה והפרודוקטיבית בישראל. אנחנו קוראים להגדיל את תקציבה של תוכנית זו ולהרחיב את תשתיתה הממסדית, כמו כן להקים תוכניות דומות ושיתופיות גם במשרדים רלוונטיים אחרים, כגון משרד הבריאות והמשרד לאזרחים ותיקים.

ראה אודות התוכנית ל"מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי"

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/JC2.aspx

http://www.israel21c.org/news/rd-for-the-elderly

אנחנו גם קוראים לעודד את הפעילות של "העמותה הישראלית להארכת חיים (ע"ר)", המקדמת מחקר ופיתוח למען הארכת חיים בריאים, המסונפת בישראל לאיגוד הבינלאומי לחקר ההזדקנות ומחלות הזקנה (ISOAD), האיגוד הבינלאומי לקידום אריכות החיים (ILA), קרן מחקר SENS וארגונים בינלאומיים נוספים הפועלים למטרות דומות.

http://www.singulariut.com/2015/09/874

בימים אלה מופצת מטעם ה-ISOAD קריאת תמיכה נוספת באנגלית.

http://isoad.org/content.aspx?info_lb=640&flag=571

http://ieet.org/index.php/IEET/more/stambler20150207

נודה מאד על תמיכתכם במאבק!

בכבוד רב

בשם הועד הפועל של ה-ISOAD

דר' איליה סטמבלר

מנהל תיאום פעולות של ה-ISOAD. נציג ה-ISOAD בישראל.

[email protected]

03-961-4296, 0522-283-578

http://isoad.org

http://www.singulariut.com

http://www.longevityisrael.org

http://www.longevityforall.org

http://www.longevityhistory.com

הצורך החיוני לקדם את חקר ההזדקנות והמחלות הכרוניות הקשורות להזדקנות כאמצעי לשיפור הבריאות ואריכות הימים של אוכלוסיית הקשישים

logo-ISOAD

The Critical Need to Promote Research of Aging and Aging-related Diseases to Improve Health and Longevity of the Elderly Population

Originally published at:

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2014.1210

 

סיכום

בשל הזדקנות אוכלוסיית העולם, ואוכלוסיית ישראל בפרט, והעלייה הנובעת מכך בנטל הכלכלי ובמחלות הלא-מידבקות הקשורות להזדקנות, יש צורך דחוף לקדם את חקר ההזדקנות והמחלות הקשורות להזדקנות כאמצעי לשיפור תוחלת החיים הבריאים והפוריים עבור האוכלוסייה המבוגרת. בכדי להשיג מטרה זו, אנו דוגלים במדיניות הבאה: 1) הגדלת המימון למחקר ופיתוח המיועד ספציפית לעיכוב ושיפור תהליכי הזדקנות ניווניים, ולהארכת תוחלת החיים הבריאים והפוריים לכלל האוכלוסייה; 2) מתן תמריצים לארגונים מסחריים, אקדמיים, ציבוריים וממשלתיים לעידוד עיסוק במחקר ופיתוח כאמור; 3) הקמת והרחבת אמצעי תיאום וייעוץ, תכניות ומוסדות העוסקים במחקר, פיתוח והשכלה של התחום באקדמיה, בתעשייה, במרחב הציבורי, כמו גם ברמה הממשלתית והעל-ממשלתית.

להמשיך לקרוא הצורך החיוני לקדם את חקר ההזדקנות והמחלות הכרוניות הקשורות להזדקנות כאמצעי לשיפור הבריאות ואריכות הימים של אוכלוסיית הקשישים

טיעונים לגבי זקנה

טיעונים לגבי זקנה

מאת גור קרן

 

הקדמה:
100,000 איש מתים מזקנה כל יום.
במשפט הזה כמובן יש בעיה, אף אחד לא באמת מת מזקנה; זקנה היא מצב בו הצטברות של נזק לאורך זמן (כתוצאה ממגוון תהליכים מטבוליים וטראומה פיזית, פציעות) הופך אורגניזם ליותר ויותר פגיע למחלות, פתולוגיות ותאונות.
אין דבר כזה מוות בנסיבות טבעיות, בהגדרה אדם בריא הוא אדם חי.
החברה נוטה להשלים עם מוות (בין אם כתוצאה ממחלה או תאונה) של אדם בגיל מתקדם בקלות רבה יש מאשר עם מוות של ילד או נער.
זו כמובן, גילנות- מניין הלגיטימציה "לוותר" על אדם מבוגר על פני צעיר?
לגישה הנ"ל סיבות:
א. היסטוריות- מוות היה חלק בלתי מהמין נפרד האנושי מאז ומעולם ולכן נקודת המוצא היא שגורלו של כל אדם הוא באדמה.
ב. מיסטיות- רבים מאמינים כי מוות הוא חלק מתוכנית אלוהית ורואים במוות סוג של סימטריה ויופי.

להמשיך לקרוא טיעונים לגבי זקנה

זהות וסימולציה

זהות וסימולציה

מאת גור קרן

 הקדמה

בקטע הבא אבחן שתי בעיות ידועות (אחת מוכרת יותר והשנייה פחות) ואשווה אותן לבעיה שלישית שהגיתי וניתחתי, אבחן את קווי הדמיון המשותפים ביניהן ותוך מתן פיתרון לזו החדשה אנסה לתת הסתכלות שונה באופן דומה לשתיים הקודמות.
הקטע עוסק בקבלת החלטות בסיטואציות בהן המשתתפים האחרים הלוקחים חלק בהכרעה הן גרסאות נוספות ו/או אלטרנטיביות של הפרט עצמו המקבל את ההחלטה ונראה כיצד הרעיון של קיום מקבילי ותקשורת בין הפרט לקיומים מקבילים שלו עצמו יכולה להוליד מסקנות הסותרות את האינטואיציה.

להמשיך לקרוא זהות וסימולציה

Biologists of Aging needed at Haifa University

Haifa university

The University of Haifa Faculty of Natural Sciences is an independent, young and dynamic faculty striving towards excellence. The faculty is a biological research institution with more than 200 employees, and 2 campuses located in Oranim and the City of Haifa, Israel.  The Faculty encourages researchers to acquire, apply, and create knowledge through interdisciplinary, flexible, and collaborative programs and state of the art technologies by focusing on personal enrichment, and professional advancement especially in the field of aging biology.

We are actively expanding our research program in the genetics of aging and recruiting faculty members with a research focus in this field, especially those centered on cellular mechanisms of aging.

To facilitate such an aspiring project, the faculty is actively seeking highly motivated scientists for tenure-track faculty positions at the rank of Assistant / Associate Professor with a strong background in molecular biology and genetics. While previous experience in bioinformatics and data analysis is not necessary, this would certainly be an advantage. The area of interest involves the use of metabolomics and systems biology in model organisms to understand the ageing process. The positions will involve conducting lectures in Hebrew.

Please forward this message to people who may benefit from it.

For inquiries, please contact Prof. Gil Atzmon of the Department of Human Biology, Haifa University [email protected]

A History of Life-Extensionism in the Twentieth Century

A History of Life Extensionism. Cover

A new book on the history of Life Extension research:

A History of Life-Extensionism in the Twentieth Century

By Ilia Stambler, PhD

Freely available on line at

http://www.longevityhistory.com

And as a hard copy at

http://www.amazon.com/History-Life-Extensionism-Twentieth-Century/dp/1500818577/

Proceedings from the sales of this book will be donated to international longevity research and advocacy projects, for example Regional Longevity Outreach http://www.longecity.org/forum/donate/goal-17-local-meetings/ or Israeli Longevity Alliance http://www.bioaging.org.il/ or others.

You can find more information on the subject at:

http://www.longevityhistory.com/

and

https://www.facebook.com/LongevityHistory

Thank you for your interest and feedback!

The book Summary:

This work explores the history of life-extensionism in the 20th century. The term life-extensionism is meant to describe an ideological system professing that radical life extension (far beyond the present life expectancy) is desirable on ethical grounds and is possible to achieve through conscious scientific efforts.

This work examines major lines of life-extensionist thought, in chronological order, over the course of the 20th century, while focusing on central seminal works representative of each trend and period, by such authors as Elie Metchnikoff, Bernard Shaw, Alexis Carrel, Alexander Bogomolets and others. Their works are considered in their social and intellectual context, as parts of a larger contemporary social and ideological discourse, associated with major political upheavals and social and economic patterns.

The following national contexts are considered: France (Chapter One), Germany, Austria, Romania and Switzerland (Chapter Two), Russia (Chapter Three), the US and UK (Chapter Four).

This work pursues three major aims.

The first is to attempt to identify and trace throughout the century several generic biomedical methods whose development or applications were associated with radical hopes for life-extension. Beyond mere hopefulness, this work argues, the desire to radically prolong human life often constituted a formidable, though hardly ever acknowledged, motivation for biomedical research and discovery. It will be shown that novel fields of biomedical science often had their origin in far-reaching pursuits of radical life extension. The dynamic dichotomy between reductionist and holistic methods will be emphasized.

The second goal is to investigate the ideological and socio-economic backgrounds of the proponents of radical life extension, in order to determine how ideology and economic conditions motivated the life-extensionists and how it affected the science they pursued. For that purpose, the biographies and key writings of several prominent longevity advocates are studied. Their specific ideological premises (attitudes toward religion and progress, pessimism or optimism regarding human perfectibility, and ethical imperatives) as well as their socioeconomic conditions (the ability to conduct and disseminate research in a specific social or economic milieu) are examined in an attempt to find out what conditions have encouraged or discouraged life-extensionist thought. This research argues for the inherent adjustability of life-extensionism, as a particular form of scientific enterprise, to particular prevalent state ideologies.

The third, more general, aim is to collect a broad register of life-extensionist works, and, based on that register, to establish common traits and goals definitive of life-extensionism, such as valuation of life and constancy, despite all the diversity of methods and ideologies professed. This work will contribute to the understanding of extreme expectations associated with biomedical progress that have been scarcely investigated by biomedical history.

International Day of Older Persons – October 1 – Bar Ilan University

BAR-ILAN-PACULTA-STERN-AND-KATZ5

יום עיון ומפגש חברים

יום הקשיש הבינלאומי

ב-1 באוקטובר, יום רביעי, בשעה 12.00

יתקיים מפגש בנושא חקר ההזדקנות ואריכות החיים והשלכותיו החברתיות והמדיניות

המפגש יתקיים באוניברסיטת בר-אילן, בבניין כ”ץ (בניין 604) חדר 101 (ולא בבית הסטודנט כפי ההודעה הקודמת). הכניסה חופשית

בתוכניות

12.00-12.30 – דר’ איליה סטמבלר (העמותה הישראלית להארכת חיים). תהליך ההזדקנות כשורש המחלות הכרוניות תלויות הגיל: השלכות למדיניות המחקר ובריאות הציבור

12.45-13.15 – דר יעקב בן שאול (העמותה הישראלית להארכת חיים). הערכה תפקודית לשאלת המשך העסקה בגילאי פרישה
13.30-14.00 – דיון חופשי אודות דרכים שבהם נוכל לקדם מודעות ציבורית לחקר ההזדקנות ואריכות החיים והשלכותיו המדיניות והציבוריות

כניסה חופשית

נקווה לראותכם

איליה סטמבלר

אירוע פייסבוק

Dear friends
On October 1, Wednesday, 12.00
In Honor of the International Day of Older Persons

There will take place the meeting on aging and longevity research and its social and policy implications.

The meeting will take place in Bar Ilan University, in the Katz Building (Building 604), Room 101 (and not in the Students’ house as was announced earlier). The entrance is free.

In the program

12.00-12.30 – Dr. Ilia Stambler (Israeli Longevity Alliance). The aging process as the root of chronic age-related diseases: Implications for science and public health policy

12.30-13.15 – Dr. Yaakov Ben Shaul (Israeli Longevity Alliance). Functional assessment for the question of continuing employment at the retirement age

13.30 – 14.00 – Free discussion of the ways we can promote the awareness of aging and longevity research and its social and policy implications

Looking forward to seeing you there

Entrance is free

Ilia Stambler

Longevity Research Program is Established in Israel

Aubrey_Israel-1c_1

On March 26, 2014, there took place in BarIlan University the conference entitled – “Biology of Longevity and Quality of Life” which was also widely promoted under the title “Pathways to Healthy Longevity”. The conference was held as a part of the celebrations of Israel Science Day, under the auspices of the Israel Ministry of Science.

The conference gathered some of the foremost experts in Israel on biology of aging and longevity. Over 200 people attended. Special thanks go to Dr. Aubrey de Grey, Chief Science Officer of SENS Research Foundation, who was the guest of honor and key note speaker at the conference and the accompanying events of the Israel Science Day, on the special Invitation from the Ministry of Science.

(See the conference program http://www.singulariut.com/2014/03/731)

This was the largest conference in Israel so far on biology of aging and longevity in terms of attendance. The conference was followed by a series of public events, mini-conferences and media appearances within the framework of the Israel Science Day.

The media responses to the conference and generally to the topic of longevity research and increasing healthy lifespan were very extensive and extremely positive (despite some exaggerated titles). Some of the media responses are listed here, including:

YNET http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4503579,00.html

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4494773,00.html

Israel Hayom http://www.israelhayom.co.il/article/172143

Galei Zahal http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=395226&cid=470477

Altogether, the conference, the public events and the media coverage raised unprecedented interest in the topic of biology of aging and longevity in Israel, both in the professional research community and the broad lay public. The broad public promotion was accompanied by extensive networking within the professional research community and with decision makers, particularly at the Ministry of Science.

I am happy to report that the advocacy efforts bore fruit!

Recently, the Israel Ministry of Science established a research program entitled “The development of scientific and technological infrastructure in the area: science, technology and innovation for the sake of the elderly”. The call for research proposals is included in the link below. The program budget for the year 2015 is set up to 15 million shekels (about $4.2 million). The program includes 3 major areas: 1) Technology, 2) Life Sciences and Medical Sciences, 3) Social and Behavioral Science – for the sake of the elderly.

The Technology area includes such topics as Information and Communication Technologies, Nano-medicine (diagnosis and treatment), Medical robotics, Bioengineering and more. The Life Sciences and Medical Sciences area includes such topics as cell and molecular biology, immunology, brain research, specific and personalized diagnosis for the elderly and more. The Social and Behavioral Sciences area includes such topics as improving social participation and status of the elderly, their cognitive and mental state, socio-economic and public health evaluation and planning and more.

The call for proposals encourages research and development aiming at practical applications or having the potential to become practical applications for the sake of the elderly. Furthermore, it encourages inter-disciplinary research. Thus, submissions can be made in one of the three areas, or their combinations (2 or 3 areas at once).  Grants will be given for 3 years. If submitting in one area by a single research group, the grant is said to be up to NIS 500,000 (~$ 138,000), if in 2 areas – up to NIS 1.2 million (~$ 333,000) and if in 3 areas – up to NIS 2 million (~$ 555,000). The grants are said to be for Israeli researchers. Submissions deadline is October 27, 2014.

Complete instructions can be found at this link:

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/JC2.aspx

See also: http://www.israel21c.org/rd-for-the-elderly/

Congratulations to everybody on this highly positive development for longevity research!

Thanks to all who are daily contributing to its success!

Yet, clearly this is just one step on the road. Beside the improved ability to conduct research, the establishment of the Israeli Longevity Research program proves beyond any doubt: Advocacy works! Raising massive public awareness combined with reaching out to the professional community and decision makers can produce tangible support for aging and longevity research!

Hoping for more advocacy efforts and collaborations in order that the scientific biological and medical research and technological development aimed for improving the healthy longevity of the elderly – will receive the foremost place in the Israeli and International research and development agenda. The growing aging population and the rapid development of science and technology dictate the foremost place for longevity science.

Sincerely yours,

Ilia Stambler

אקדמאיים שמתעניינים בהארכת חיים – דף קשר

אם אתם עוסקים/קשורים במחקר מדעי, ורוצים שאנשים המתעניינים בהארכת חיים ידעו שאתם קיימים, אנא השאירו את פרטיכם כאן.
בהמשך אני אפרסם כאן את פרטי הקשר של האנשים אשר ימלאו את הטופס.
אנא הפיצו הלאה לחבריכם.

שעה של דוקומנטרי: Living Forever: The Longevity Revolution

This video features Kevin Perrott in a documentary that follows him in a search for the latest methods for extending healthy longevity and what scientific evidence tells us what aging will look like in the future. Narrated by acclaimed biogerontologist Michael Rose with appearances by Ray Kurzweil, Greg Fahy, Terry Grossman and many others.